#ffffff

Report

Digital Trends – Financial
Services in Focus ประจำปี 2566

ความคาดหวังของลูกค้าในอุตสาหกรรมทางการ
เงินนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรียนรู้วิธีชนะใจ
และนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าคู่ควรในปี 2566
ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากเทรนด์ดิจิทัลในปีนี้