#f5f5f5
REPORT

4 เรื่องสำคัญที่ธุรกิจคอมเมิร์ซต้องรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างเหนือความคาดหมาย

ในการทำให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวังและประสบผลสำเร็จในสภาพการแข่งขันปัจจุบัน
ธุรกิจต่างๆ ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายซึ่งสร้างความโดดเด่นที่
ต่างจากคู่แข่ง เพื่อช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่โอกาสนี้ เราได้รวบรวม 4 เรื่องสำคัญ ในการ
สร้างความสำเร็จด้านคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ ดังนี้

• ประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว (Unified Experiences)
• คอมเมิร์ซอัจฉริยะ (Intelligence Commerce)
• ความคล่องตัวทางธุรกิจ (Business agility)
• สเกลระดับองค์กร (Enterprise at Scale)

ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งสำคัญ 4 ประการ และวิธีสร้างการเติบโตทางดิจิทัลของ
ธุรกิจคุณให้มีความยืดหยุ่นต่อการมอบประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าหลากหลาย
ช่องทางให้ได้อย่างสม่ำเสมอ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็ม

Form as a Service - Offer Form for a.com - APAC (80)