#f5f5f5

อ่านตอนนี้

The Winning Playbook for Experience Personalization

Personalization สำคัญอย่างยิ่ง ต่อการทำการตลาดในวันนี้
เพื่อบรรลุความสำเร็จดังกล่าว จึงควรให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัย
“กลยุทธ์ บุคลากร และเทคโนโลยี”

เจาะลึกถึงแนวทางและปัจจัยหลัก ทำการตลาดเพื่อครองใจผู้บริโภค
ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ใช่ ที่สุดสำหรับลูกค้า พร้อมเรียนรู้
การเพิ่มขีดความสามารถของคุณ เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย
ติดตามทั้งหมดได้ในคู่มือ

The Winning Playbook for Experience Personalization