ADOBE LEARNING MANAGER

Utbildning i regelefterlevnad

Håll er revisionsklara med utbildning i regelefterlevnad som levereras sömlöst till era team och är uppbyggt för storföretag.

Marquee

Vill du veta mer?

Utbildning i regelefterlevnad för storföretag, lika snabbt som för nystartade företag.

Adobe Learning Manager gör svårigheterna som är förknippade med utbildning i regelefterlevnad till ett minne blott genom automatiskt tilldelade kurser, schemalagda påminnelser som hjälper de anställda att bli klara i tid och en flerdimensionell rapportering som ger er möjlighet att hålla koll på vilka som har slutfört utbildningen.

Guide

Leverera regelefterlevnad i stor skala.

Gör hanteringen, uppföljningen och leveransen av efterlevnadsutbildningen till en okomplicerad process.

Vy över mitt team

Chefer får åtkomst till en sammanfattning av teamens utbildning och prestationer och vilka teammedlemmar som riskerar att missa tidsgränser.

Heltäckande uppföljning

Spåra automatiskt allt lärande online, till exempel bedömningar, framsteg i kursen, kunskapsnivå och studiestatus.

Återkommande certifieringar

Säkerställ att företagets regelefterlevnad är uppdaterad genom att automatiskt tilldela kurser som baseras på händelser, till exempel en certifiering som löper ut.

Visa detaljerade rapporter och analyser.

Få en tydlig bild av teamets lärandeprocess för att säkerställa regelefterlevnaden i hela företaget.

Lärandesammanfattning

Följ upp teamets prestationer med hjälp av tabeller som visar viktig information om inskrivning, framsteg och slutförande.

Kontrollpaneler för rapportering

Ge cheferna tillgång till detaljerade insikter om plattformens användning, till exempel engagemang och licensanvändning.

Kontrollpanel för regelefterlevnad

Få en samlad översikt över teamets framsteg i förhållande till kommande tidsgränser, så att teamet kan upprätthålla en hundraprocentig regelefterlevnad och alltid vara förberedda för en revision.

Guide
Guide

Fatta mer välgrundade beslut

Hjälp cheferna och teamledarna att fatta resursbeslut som baseras på teamets studieprestationer.

Lärandeutskrifter

Cheferna kan skapa rapporter om de anställdas framsteg och generera lärandeutskrifter som spårar användarnas lärandehistorik.

Schemalagda påminnelser

Övervaka enskilda teammedlemmars inskrivning i kurser, uppnådda certifikat eller överskridna tidsgränser, och schemalägg påminnelser som håller användarna på rätt spår.

Rollbaserad rapportering

Cheferna kan bedöma teamets framsteg genom att använda rapporter som baseras på företagsroller.

CP

Så levererar ni en efterlevnadsutbildning som är strategisk, engagerande och skalbar.

Brandon Hall-gruppen har tittat på efterlevnadsutbildningens aktuella status, och hur användarna kan engageras för att minska risken.

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående