ADOBE WORKFRONT

Ta strategin från vision till genomförande och resultat

Det är lätt hänt att strategin kopplas bort från det dagliga arbetet och att det blir svårt att hålla alla informerade. Workfront underlättar arbetet med att ta fram en strategi, implementera den i hela organisationen och koppla den till planering, tilldelning och leverans – så att era team kan koncentrera sig på de arbetsuppgifter som är viktiga. 

Upplev Workfront i praktiken

Se hur Workfront effektiviserar arbetet – allt från samarbete mellan olika team till kontrollpaneler för ledningen.

intelligent-commerce-do-more

Till och med de mest genomtänkta planerna kan gå om intet

De flesta företag har ett antal övergripande mål som de vill nå.  Men när det gäller att planera och prioritera arbetet lägger många bara fokus på att besvara de brådskande frågorna om vem som ska göra vad när och hur. Om teamet inte vet varför de jobbar med ett visst projekt blir arbetet planlöst och, vad värre är, organisationen får svårt att nå sina mål. Om ni vill växa behöver ni en tydlig plan och hela organisationen måste vara med.

 

Med rätt program för arbetshantering ska det vara enkelt att definiera en strategi och koppla den till arbetsflödet, så att ni kan välja de projekt som bäst matchar strategin. Resultatet: mer meningsfullt arbete av högre kvalitet med mindre resursslöseri och lönlöst knog. 

Adobe kan hjälpa till

Adobe kan hjälpa till

Med Adobe Workfront kan ni utöver att definiera era strategiska mål även se över och förbättra den strategin när prioriteringarna ändras. Då kan ni enkelt förmedla visionen till resten av organisationen, få alla team att dra åt samma håll och koppla det dagliga arbetet till de övergripande målen. 

 

Så här använder ni Workfront för att ta fram en tydlig strategisk plan:

Definiera strategin

Ta fram en tydlig strategi trots minimal information. Efterhand som ni samlar in mer information och data utvecklas strategin.

Scenarioplanering

Jämför olika möjliga scenarier för att hitta den bästa vägen framåt med hänsyn till resurser och budget såväl som företagets långsiktiga strategiska mål.

Automatiserad arbetsprioritering

Jämför alla arbetsförfrågningar mot de definierade målen för att lättare avgöra vilket som ska tilldelas först, så att ni kan fokusera på det mest värdefulla.

Spåra mål i realtid

Visa teamen hur deras arbete bidrar till den strategiska planen. Workfront spårar förloppet mot affärsmålen och lyfter fram de tilldelningar som har störst påverkan.

Pennstate

”Strategi och genomförande måste gå hand i hand. Genom att koppla samman de här processerna i Workfront kan vi hela tiden prioritera om och planera om samtidigt som vi ser till att alla som arbetar med projektet vet exakt vad de ska koncentrera sig på. I dagens föränderliga landskap är det helt avgörande att ha den här flexibiliteten och det här fokuset.”

JEN KREMPA

Executive Director, Strategic Planning and Administration

 

Ta del av Penn States berättelse


Gör en djupdykning i funktionerna för strategisk planering

Workfront

Onlinegranskning och -godkännanden kapar tiden för granskning och godkännanden till bara några minuter


De automatiserade arbetsuppgifterna i överbryggar klyftan mellan data, människor och teknik

Workfront

Relaterat innehåll

Ring oss och prata om vad Adobe Workfront kan göra för ert företag.