ฟีเจอร์

Document Security and Encryption

Encrypt and define role-based access to protect PDF and Microsoft Office documents inside or outside of your organization’s firewall. Document changes to rights will update in real time, even after documents are distributed.


Secure customer documents and protect your brand.

In a cloud-connected world, document security is more important than ever before. You know complete document fidelity protects private company assets and information, and builds trust with customers and key stakeholders. A breach in document security could result in serious consequences for your brand and your customers.

Document security and encryption in Adobe Experience Manager Forms gives you the tools to protect document data and ensure that only authorized users can gain access. Advanced security and encryption gives you complete control over PDF and Microsoft Office Word, Excel, and PowerPoint files. You can also get a look at granular-level analytics about document usage.

See what makes it work.

See what makes it work.

Control confidentiality
Protect your documents using policies. Through confidentiality settings you specify, you determine how a recipient can print, copy, or edit text, add signatures and comments, and more.

Dynamic policies
Change security policies on PDFs and Microsoft files, even after they’re distributed.

Document encryption
Protect PDF and Microsoft Office documents with encryption that conforms to federal standards.

Document revocation
Quickly and securely revoke document access from customers or internal personnel, even after you’ve distributed those documents.

Learn more about document security and encryption in Adobe Experience Manager.

See what security looks like.

See what security looks like.

Discover diagrams that show the typical architecture of Experience Manager Forms and document security in our documentation.

Read more

Uncover tracking and securing documents.

Watch how to use proactive forms and security tracking to secure your documents in our tutorial video.

Uncover tracking and securing documents.

See related features

Security and compliance

Meet regulatory changes and control access to edit, approve, and publish specific content, so you can always comply with global security and privacy standards to keep your customer data safe.

ทำเอกสารบันทึก

สร้างและส่งมอบเอกสาร PDF โดยอัตโนมัติ จากนั้นทำการเก็บรักษาไปที่ระบบการจัดการเนื้อหาหรือที่เก็บเนื้อหาที่คุณเลือกใช้งานสำหรับการดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างง่ายดาย

Forms reporting

Use out-of-the-box reporting dashboards to easily apply analytics to forms to track granular field-level usage, abandonment throughout the process, and key metrics for improvement.


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง