ฟีเจอร์

Template Editor

Create and manage page templates without a developer. Power authors can add and pre-configure components like text, images, and responsive grid columns, as well as define which components can be edited by content authors. You can also create email templates that target specific content blocks to specific audiences.


Packaged convenience and simple customization.

Sometimes you want to bake the cake from scratch. But when you’re rushed for time or want something that’s reliably delicious, a mix is what you pick up. Templates, whether they’re for websites, forms or emails, offer similar pre-packaged ease. But all that convenience can come at a cost — templates are usually not that easy to edit or customize. Poor template editors mean you face long production timelines, making it harder to get content in market faster.

The feature lets you customize templates and configure them for ease of use by multiple authors. For instance, you can preconfigure design properties to maintain a consistent look and feel that matches your brand identity. Subsequent stakeholders can then work with the template you’ve created and edited to update pages or send emails.

See what makes it work.

Configure using components
Build a template using components that can anchor both the structure and content of what you want to build. A template for your website, for example, needs to have similar design elements across the pages, which can be specified using clearly defined header and footer components.

Responsive templates
The template editor not only ensures consistency in content and structure every time you create a new one, it makes sure the end product is responsive across all platforms so customers always receive a seamless experience.

A focus on message
Pre-populate specific regions of the website or email, and then lock them. This allows authors to focus on clearly conveying their message, instead of worrying about the additional bells and whistles every time they send a new email campaign or update a website.

Adobe Campaign integration
Streamline emails with the Experience Manager integration for Adobe Campaign. Use Experience Manager Assets to create variations of emails for Campaign, so you can easily turn one email into several versions.
Read integration tips

Learn more about template editor in Adobe Experience Manager Sites.

Control your content.

Learn how you can use template editor to build, structure, and configure digital properties in our Help section.

Watch now

See related features

Out-of-the-box components

Create pages with backward-compatible and flexible out-of-the-box components like bread crumbs, forms, page navigation, search teasers, and search, saving time for both authors and developers.

Content fragments

Design, create, curate, and use page-independent text along with associated media, making it easy to reuse copy without having to cut and paste or rewrite it.

GraphQL

ช่วยให้นักพัฒนาทำคิวรีเนื้อหาโดยใช้ GraphQL ด้วย API เพื่อเข้าถึงเฉพาะเนื้อหาที่พวกเขาต้องการในแอปเพื่อลดคำขอเครือข่ายและปรับปรุงประสบการณ์บนแอป

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง