รายงาน

Digital Trends ประจำปี 2566 — การจัดการกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า B2B

https://business.adobe.com/content/dam/dx/us/en/resources/b2b-journey-management-digital-trends-in-2023/adobe-digital-trends-2023-b2b-journey-management-in-focus.pdf