Adobe สำหรับบริการทางการเงิน

สร้างประสบการณ์ทางการเงินแบบเฉพาะตัวสำหรับทุกคน

ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินต้องกำหนดประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าใหม่ผ่านการปรับให้มีความเฉพาะตัวตามสเกล Hyper Personalization ที่มีบริบท ชาญฉลาด และปลอดภัยช่วยให้บริษัทของคุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เกือบทั้งหมดในเวลาที่ต้องการ ดูว่า Adobe ช่วยคุณได้อย่างไร 

ความต้องการเชิงกลยุทธ์สำหรับการปรับให้มีความเฉพาะตัวที่สำเร็จในปริมาณมาก

สามเสาหลักเชิงกลยุทธ์ — รวมถึงการจัดการข้อมูล การจัดการเนื้อหาองค์กร และกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่ง่ายขึ้น ซึ่งจะขับเคลื่อนการสร้างประสบการณ์แบบ Hyper Personalization การนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้จะช่วยผสานรวมแหล่งที่มาข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวและนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้ได้แบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลในทุกช่องทางตลอดเวลา

การจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น — นำข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าไปใช้งานได้จริง

การดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าจำนวนมากอาจเกิดความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว การผสานรวมแหล่งที่มาข้อมูลขององค์กรสามารถช่วยให้คุณรวบรวม ตีความ และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเร่งการมอบประสบการณ์บริการทางการเงินที่เชื่อมต่อกันในระดับส่วนบุคคล

การจัดการเนื้อหาองค์กร — มอบประสบการณ์เฉพาะตัวได้เร็วขึ้น

ขนาดและความซับซ้อนของบริษัทบริการทางการเงินทำให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างและให้บริการเนื้อหาที่สร้างความประทับใจได้อย่างรวดเร็ว การมุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างเนื้อหาช่วยให้นักการตลาดของคุณสามารถมอบประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับแต่ละบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ ได้ในขณะนั้น

กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า — ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

สถาบันการเงินต้องเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนไป การมอบประสบการณ์แบบ Hyper Personalization ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอตลอดกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุผลลัพธ์ที่มีความหมายและทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก

เรื่องราวของลูกค้า

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

EML
Digital Trends ประจำปี 2565 — บริการทางการเงิน

เรียนรู้วิธีที่องค์กรบริการทางการเงินเร่งการปรับใช้ระบบดิจิทัลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับให้มีความเฉพาะตัวตามสเกล

แนะนำสำหรับคุณ

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy