Adobe สำหรับบริการทางการเงิน

สร้างประสบการณ์ทางการเงินแบบเฉพาะตัวสำหรับทุกคน

ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินต้องกำหนดประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าใหม่ผ่านการปรับให้มีความเฉพาะตัวตามสเกล Hyper Personalization ที่มีบริบท ชาญฉลาด และปลอดภัยช่วยให้บริษัทของคุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เกือบทั้งหมดในเวลาที่ต้องการ ดูว่า Adobe ช่วยคุณได้อย่างไร 

ความต้องการเชิงกลยุทธ์สำหรับการปรับให้มีความเฉพาะตัวที่สำเร็จในปริมาณมาก

สามเสาหลักเชิงกลยุทธ์ — รวมถึงการจัดการข้อมูล การจัดการเนื้อหาองค์กร และกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่ง่ายขึ้น ซึ่งจะขับเคลื่อนการสร้างประสบการณ์แบบ Hyper Personalization การนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้จะช่วยผสานรวมแหล่งที่มาข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวและนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้ได้แบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลในทุกช่องทางตลอดเวลา

การจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น — นำข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าไปใช้งานได้จริง

การดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าจำนวนมากอาจเกิดความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว การผสานรวมแหล่งที่มาข้อมูลขององค์กรสามารถช่วยให้คุณรวบรวม ตีความ และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเร่งการมอบประสบการณ์บริการทางการเงินที่เชื่อมต่อกันในระดับส่วนบุคคล

การจัดการเนื้อหาองค์กร — มอบประสบการณ์เฉพาะตัวได้เร็วขึ้น

ขนาดและความซับซ้อนของบริษัทบริการทางการเงินทำให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างและให้บริการเนื้อหาที่สร้างความประทับใจได้อย่างรวดเร็ว การมุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างเนื้อหาช่วยให้นักการตลาดของคุณสามารถมอบประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับแต่ละบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ ได้ในขณะนั้น

กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า — ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

สถาบันการเงินต้องเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนไป การมอบประสบการณ์แบบ Hyper Personalization ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอตลอดกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุผลลัพธ์ที่มีความหมายและทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก

เรื่องราวของลูกค้า

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

EML
Digital Trends ประจำปี 2565 — บริการทางการเงิน

เรียนรู้วิธีที่องค์กรบริการทางการเงินเร่งการปรับใช้ระบบดิจิทัลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับให้มีความเฉพาะตัวตามสเกล

แนะนำสำหรับคุณ

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy