#F5F5F5

DATAINTEGRITET OCH SÄKERHET

Säkra OCH tillgängliga kunddata? Marknadsförarna står i kö.

Ja, det är möjligt att bygga förtroende, efterleva förordningar och policyer och få insikterna du behöver för att leverera personaliserade upplevelser som har avsedd effekt på kunderna och fungerar för företaget.

Vi byggde Adobe Experience Platform så att ni kan bygga upp förtroende.

När det gäller kundrelationer är ansvarsfull behandling av data det som krävs för att bygga upp och behålla dem. Experience Platform ger er branschledande, patenterade styrningsverktyg så att ni kan utföra begäranden gällande kundintegritet, uppfylla policyer och efterleva förordningar och ändå ge upplevelsemakare i hela organisationen insikterna de behöver för att leverera på toppnivå.

Centraliserad företroendehantering

En enda plats för att hantera integritet, säkerhet och styrning samt utöka kontroller i Experience Platform-baserade produkter.

Ökad effektivitet.

Dataansvariga som kan göra mer inom IT, säkerhet och marknadsföring sparar tid och resurser vid efterlevnadshanteringen.

En arkitektur som är redo för framtiden.

En kraftfull, utbyggbar arkitektur som är särskilt utformad för att kunna efterleva framtida integritetsförordningar.

Säker dataanvändning.

Förhindra automatiskt dataanvändning som är förbjuden i policyer och varna teammedlemmar om oavsiktlig felanvändning av data.

Flexibel datahantering.

Anpassade etiketter och policyer låter er styra upplevelsedata så att ni uppfyller era affärsbehov.

Öppna API:er.

REST-API:er kan användas för att tillämpa Experience Platform-ramverket för datastyrning direkt i plattformsbaserade applikationer.

 1. Integritet och samtycke
 2. Datastyrning
 3. Säkerhet
 4. Reglerade branscher
active tab
id

Förstå och utför begäranden gällande kundintegritet.

Adobe Experience Platform ger er de omfattande grundläggande integritetsfunktioner som krävs för att skapa personaliserade upplevelser samtidigt som ni respekterar kundernas integritet.

 • Hantera kunddatabegäranden rörande integritetsförordningar som GDPR, CCPA och CPRA effektivt.
 • Integrera med tredjepartsplattformar för samtycke som OneTrust och samla in och försäkra er om kundsamtycke i varje steg på resan.
 • Använd automatiserade arbetsflöden och samtyckesfunktioner i enterpriseklass som utformats särskilt för integritetskänsliga varumärken och strängt reglerade branscher.

Läs mer om integritet

Ett styrningsramverk som är först av sitt slag. Byggt för storföretag.

Minska riskerna med datahantering med patenterade verktyg som låter er klassificera, hantera och upprätthålla vilka data som används av vem och hur i hela organisationen.

 • Ta kontroll över vem som har åtkomst till och kan använda data med administrativa kontroller och åtkomstkontroller.
 • Skapa policyer för dataanvändning och -samtycke som är kopplade till marknadsföringsåtgärder och upprätthåll dem nedströms, från segmentering till aktivering, med vårt patenterade ramverk för dataanvändning och dataetikettering.
 • Upprätthåll efterlevnad av användningspolicyer och dataminimeringsrutiner genom att ta bort data som inte längre är direkt relevanta eller nödvändiga.
 • Använd arbetsflöden som stöder aktivitetsgranskning liksom granskningsloggar för självbetjäning för att främja ansvarstagande och synlighet runt aktiviteter i systemet.

Läs mer om hantering av företagsdata

Data som skyddas av säkrade infrastrukturkomponenter.

Adobe Experience Platform är byggt från grunden med principer för säkerhet genom design i åtanke. Detta innebär att det är byggt på en robust, skalbar infrastruktur som ger grundläggande liksom avancerade säkerhetsfunktioner.

 • Var säker på att alla era data är trygga. Med Experience Platform är era data krypterade under överföring och i vila.
 • Låter anställda hantera kryptering av data i vila genom att även ge åtkomst till nyckelhantering.

Läs mer om säkerhet

Funktioner skapade för reglerade branscher.

Funktioner som skapats för att hjälpa reglerade branscher som sjukvård och finansiella tjänster att ge den bästa upplevelsen för sina kunder medan de fortfarande uppfyller sina skyldigheter.

 • Använd HIPAA-efterlevande funktioner och fortsätt ge personaliserade upplevelser för medlemmar och konsumenter.
 • Håll känsliga data säkra samtidigt som ni ger upplevelsemakare de data de behöver för att ge relevanta upplevelser.
 • Ge specialiserade erbjudanden som hjälper företag och medarbetare inom sjukvården.

Läs mer om integritet för reglerade branscher

Oavbruten dataövervakning. Service dygnet runt.

Känn dig trygg i vetskapen om att era data är i goda händer och att hjälp alltid finns tillgänglig. Adobes verksamhetsteam övervakar och reagerar på aktiviteter och händelser dygnet runt. Och våra säkerhetsrutiner och policyer hör till de med högsta standard i branschen.

Läs mer om produkt- och verksamhetssäkerhet

Här tar vi en närmre titt på Adobe Experience Platforms förtroendefunktioner.

Hantera integritet och samtycke.

Med Experience Platform kan ni övervaka och besvara kundernas förfrågningar om datatillgång och -borttagning i enlighet med relevanta integritetsbestämmelser, bland annat CCPA (USA) och GDPR. Ni kan även hantera och upprätthålla samtyckespolicyer.

En enda ingångspunkt för integritetshantering
 • Hantera förfrågningar om datatillgång och -borttagning och hämta jobbinformation och statistik med ett visuellt gränssnitt, som utformats för engångsförfrågningar utan behov av implementering.
 • Identifiera och etikettera datatyper som förfrågningar om datatillgång eller -borttagning ska referera till, så att rätt data kan skickas till Adobe Experience Cloud för bearbetning.
 • Använd vår ID-hämtningstagg för integritet på formulärsidor där enskilda individer skickar in förfrågningar om datatillgång och -borttagning, så att ni kan registrera användaruppgifter och inkludera dem i anropet om behandling i API:et för integritetstjänster.
Integreringar för samtyckeshantering
Utnyttja våra färdiga integreringar (som finns i Experience Platform Launch) med olika lösningar för samtyckeshantering, som Evidon, OneTrust och TrustArc.
Automatiserat upprätthållande av samtycke
 • Upprätthåll användningspolicyer för data på konsumentnivå automatiskt, med anpassade användningspolicyer och dataetiketter med hjälp av automatiserat upprätthållande av samtyckespolicyer.
 • Eliminera risken att aktivera kunddata som bryter mot interna och externa policyer.
 • Minska på de manuella uppgifterna: Använd automatisering för att ta bort onödigt arbete för marknadsförare.
Enhetligt upprätthållande av policyer
Använd API:er och användargränssnitt för att hantera organisationspolicyer och försäkra er om att ni har kundsamtycke eller följer valda preferenser.

Ett ramverk för säkerhetsdatastyrning

Att hålla koll på alla data och se till att de används på rätt sätt är krävande. Med hjälp av Adobe Experience Platform Data Governance, ett unikt ramverk för datastyrning och datahantering, kan ni klassificera, hantera och bestämma hur era data ska användas i hela organisationen, så att ni kan använda data ansvarsfullare och bygga förtroende hos kunderna.

Dataisolering
Använd API-inriktade sandlådor för att virtuellt partitionera en enda instans av Experience Platform, så att ni kan ha flera initiativ parallellt, med produktions- eller utvecklingsfokus, med egna separata gränser.
Åtkomstkontroll
Hantera användares åtkomst och behörigheter att använda Platform-arbetsflöden, data och resurser, baserat på affärsbehov.
Allmän märkning

Märk och klassificera data med specifika etiketter utifrån kraven på regelefterlevnad och styrning. Detta omfattar färdiga etiketter för avtal, identiteter och känslig information. Ni kan också skapa anpassade dataetiketter.

Etiketterna ärvs automatiskt beroende på datakällans ursprung efter segmentering eller aktiveringsarbetsflöde. Etiketterna som används på datauppsättningsnivå ärvs efter alla fält i datauppsättningen.

Policyramverk

Skapa, hantera och informera om dataanvändningspolicyer, till exempel för policymallar, anpassade policyer, revision av dataanvändning och integreringsklara API:er.

Se till att alla följer era dataanvändningspolicyer med hjälp av arbetsflöden för dataanvändning. Arbetsflödena för dataaktivering i Adobe Experience Platform har användningsklara funktioner för regelefterlevnad. Anpassade program i Experience Platform kan definiera egna arbetsflöden för regelefterlevnad för att varna om eller begränsa dataanvändningen.

Läs mer om hur avsedd dataanvändning kan strida mot policyer. Utför omfattande ursprungsanalyser och få rekommendationer om hur ni följer policyer.

Öppna API:er
Alla våra funktioner är tillgängliga via REST-baserade API:er. Använd dessa API:er för att använda Experience Platforms ramverk för datastyrning direkt i era program
Hantering av datalivscykeln
Funktioner för att hantera datalivscykler hjälper er att lyckas med att hantera den önskade datalivscykeln genom att förbereda, redigera och ta bort data. Upprätthåll dataminimeringsrutiner genom att ta bort data som inte längre är direkt relevanta och nödvändiga för att uppnå ett syfte och följ bästa praxis för att hantera kunddata.

En infrastruktur för kraftfull säkerhet.

Adobe Experience Platform är byggt med säkerhet i åtanke från start. Dess robusta ramverk innehåller flera funktioner som hjälper till att hålla era data säkra så att du kan fokusera på att skapa bästa möjliga kundupplevelser.

Kryptering
Experience Platform krypterar data i vila som standard med hjälp av Microsoft Azure-lagringskryptering.
Säker infrastruktur
Experience Platform kombinerar bästa praxis för branschen med Microsoft Azure-nätverkssäkerhet och levererar den säkra infrastruktur ni behöver för att leverera upplevelser i den takt som marknaden kräver.
Adobe Secure Product Lifecycle (SPLC)
Adobe Secure Product Lifecycle (SPLC) är ett ramverk av processer och åtgärder för att försäkra att våra produkter utvecklas, granskas, testas och släpps i enlighet med säkra utvecklingsstandarder.

Säkerhetscertifieringar och regelstöd.

Vi arbetar målmedvetet för att tillhandahålla säkra, trygga miljöer för era data, och det är därför Adobe Experience Platforms efterlevnad av flera globala branschstandarder har certifierats. Vi tillhandahåller även verktyg och funktioner för att hjälpa er med efterlevnad med avseende på vissa förordningar, som GDPR för data som lagras i Experience Platform.

Kundhanterade nycklar
Ni har nu även flexibiliteten att införa och använda egna krypteringsnycklar (från ert Microsoft Azure Key Vault) istället för systemhanterade nycklar som finns tillgängliga färdiga att använda för kryptering av data i vila. Ta fullständig kontroll över datakryptering och vem som har åtkomst till era data.
SCO 2 Type 2
Den här certifieringen rapporterar design- och driftseffektiviteten för kontroller under de 12 föregående månaderna. Kontrollerna som testas är relevanta för säkerhet, tillgänglighet, konfidentialitet, sekretess och behandlingsintegritet.
ISO 27001
Den här certifieringen visar på systematisk hantering av informationssäkerhetsrisker som påverkar konfidentialitet, sekretess och tillgänglighet för Adobe-tjänster och kundinformation.
GDPR
Adobe Experience Platform Privacy Service hjälper er att hantera och svara på GDPR-förfrågningar från registrerade som ni får för data som ni har lagrat och behandlat i Experience Platform och stödda Adobe Experience Cloud-produkter.

Relaterat innehåll

Content as a Service v2 - Monday, November 20, 2023 at 14:53