#ffffff

Report

สร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าด้วย real-time CDP

ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจาก
การสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้า
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัย
ประสบการณ์เฉพาะตัวตลอดกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า กล่าวคือ
ส่งข้อความที่ใช่ถึงลูกค้าที่ใช่
ในเวลาที่เหมาะสม อาจฟังดูซับซ้อน
แต่แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) ช่วยคุณได้
CDP เพิ่มประสิทธิภาพให้การจัดการ
ข้อมูลลูกค้าที่เก็บรวบรวมไว้
และใช้สร้างกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ที่เฉพาะตัวของลูกค้า
พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์
ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการ
เฉพาะของตน CDP ช่วยให้คุณตอบสนอง
ความคาดหวังและสร้างความสัมพันธ์
ในระยะยาว
อ่าน The Anatomy of a Future-Proof CDP
เพื่อเรียนรู้ว่า CDP คืออะไร
และวิธีเลือก CDP ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้าน B2B และ B2C
ทั้งหมดของคุณ