#f5f5f5

อ่านเลย

กลวิธีที่ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกใช้ในการ สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้กับลูกค้า

กระตุ้นให้มีอัตรา conversion สูงขึ้น
สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
และเพิ่มมูลค่าในบริการที่มีให้กับลูกค้า
เหล่านี้ล้วนมาจากการการปรับกลยุทธ์ให้เป็น Personalization At Scale
มาดูกันว่า เราทำได้อย่างไร