ฟีเจอร์

Responsive Web Design

Streamline and reuse content across devices. Elements like layout, text size, content, navigation, and images automatically adjust to fit the device your customer prefers.


Multiple devices. One web experience.

How many times have you had a web page look just fine on your desktop but go haywire on mobile? If your website isn’t optimized for every platform and device — mobile or otherwise — you risk delivering an inconsistent online experience and losing a customer to frustration. After all, your competitor is just one click away.

Responsive web design gives you the ability to design web pages that adapt easily across all devices. This means your website successfully engages your customer consistently across all platforms. Responsive web design reconfigures layout, text size, content, and navigation tools to adapt to various screen sizes and functionalities. Before you even publish, you can preview and optimize performance across a variety of devices. Plus, you can automate auto-resizing across devices, increasing content velocity and saving you time.

See what makes it work.

Develop fluid grids
Build a fluid grid that acts as scaffolding for your content to fit into neatly. Fluid grids smoothly resize depending on the screen size of the device.

Preview for specific devices
You pick which device you’d like to preview on, and we’ll show you what your page will look like on each device, including tablets and smartphones.

Scale all content
With responsive web design, you don’t just make sure your written content behaves no matter where it’s delivered. This feature scales images as well to ensure they conform to the content being presented, so you can kiss jarring image overhangs goodbye.

Image optimization
Based on bandwidth, screen size, and DPI, you can optimally deliver the best image size for whichever experience you’re creating.

Learn more about responsive web design in Adobe Experience Manager Sites.

Discover mobile web design.

Read how to use media queries, adaptive images, and fluid grids to create a consistent web experience in our documentation. 

Read more

Learn to tackle ever-changing screen sizes.

Read how to stay ahead of the curve despite a constantly changing landscape of screen sizes in our Adobe blog.

Read more

See related features.

Responsive web design

Streamline and reuse content across devices, with elements like layout, text size, content, navigation, and images that automatically adjust to fit the device your customer prefers.

ระบบสไตล์

สร้างสไตล์และการออกแบบมาตรฐานบนองค์ประกอบและหน้าต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งการพัฒนาส่วนหลัง กำหนดรายการสไตล์ที่กำหนดล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเลือกง่ายๆ จากรูปแบบ ฟอนต์ปรับทันที สี และรูปแบบที่แตกต่างกัน

Out-of-the-box components

Create pages with backward-compatible and flexible out-of-the-box components like bread crumbs, forms, page navigation, search teasers, and search, saving time for both authors and developers.

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง