#f5f5f5

ADOBE CUSTOMER JOURNEY ANALYTICS

Funktioner i Adobe Customer Journey Analytics.

Våra avancerade funktioner ger teamen i hela er organisation de realtidsinsikter från alla olika kanaler som de behöver för att skapa bättre kundupplevelser.

Begär en demo

Datainsamling

Få exakta analysdata så gott som i realtid tack vare strömmande datainsamling från både online- och offlinekanaler, datarensning och fältbaserad profilsammanställning.

Datainhämtning
Samla in obegränsade variabler, händelser och unika värden utan anpassade variabler, eVars eller rigida datascheman. Öppna API:er möjliggör inhämtning via dataströmning och storskalig databehandling som skalas upp med era data.
Datainsamling offline
Integrera data från ert befintliga CRM, ett annat offlinedatasystem för företag eller en annan källa, till exempel lojalitetsprogramsnivåer, för en extra analysdimension.
Identitetssammanställning

Fältbaserad sammanställning kombinerar ID:n från flera olika kanaler och enheter, och tilldelar dem ett enda person-ID med möjligheten att justera data.

Titta på videon

Ad hoc SQL-analys
Utforska rådata med hjälp av SQL och utför ad-hoc-analyser, modifiera datamängder eller förbättra datakvaliteten direkt.
Dataförberedelse med Adobe Experience Data Model (XDM)

För över data från flera olika källor med standard-XDM och få mer tack vare en flexibel datamodell som inte är bunden till modellen träff-besök-besökare.

Titta på videon

Datafångst från röstassistent
Samla in nyckeldata för röstassistenter, till exempel användningsfrekvens, syfte, användarverifiering, tider, parametrar och sessionslängd för att förstå hur användarna interagerar med er röstassistent-app.
Bot-detektering
Tillämpa regler för att avlägsna bottar, eller icke-mänsklig trafik, från rapporteringen och få en mer exakt bild av användaraktiviteten på er webbplats eller i er app.
Avancerade beräknade mätvärden

Kombinera mätvärden för att skapa unika matematiska funktioner som blir nya, värdefullare mätvärden som matchar målgruppssegmenten.

Titta på videon

Sammanhangsmedvetna sessioner
Omdefiniera ett "besök” på ett icke-destruktivt sätt utan behov av omkodning eller dataändringar. Ni kan till exempel omdefiniera ett ”besök” i mobilappen som ett besök på minst fem minuter.
API för datareparation
Hantera och rensa på ett enkelt sätt känsliga data, och minska tiden och kostnaden för databehandlingen betydligt.
Datastyrningsetiketter
Granska och tillämpa datastyrningsetiketter och policyer för att hantera och efterleva databegränsningar och datalagar.
Integritetskontroller
Kontroller för integritet och dataskydd hjälper er att efterleva GDPR- och CCPA-lagarna med de patenterade verktygen på Adobe Experience Platform.
Privacy Shield
Ett ramverk för datastyrning med patenterade funktioner som hjälper Adobes kunder att skydda data med hjälp av märkning av datakällor, policyframtagning för att säkerställa regelefterlevnad samt automatiserad regelefterlevnad för att förhindra överträdelser.
Införskaffade fält

Ge Customer Journey Analytics-användarna möjlighet att göra sofistikerade datauppdateringar, justeringar och retroaktivt, så att datan blir användbar och exakt.

Titta på videon

Datamanipulering

Förändra på ett enkelt sätt dataanalysen med hjälp av verktyg för datamanipulering, och bevara kundernas integritet och efterlev företagspolicyer och lagkrav med patenterad datastyrning.

Artificiell intelligens (AI), generativ AI (GenAI) och maskininlärning (ML)

Automatiserade arbetsflöden gör sofistikerade analyser tillgängliga för medarbetare som inte är tekniker, och möjliggör insikter för marknadsförare, kundtjänst och säljteam.

AI- och ML-modeller

Få tillgång till attribuering och benägenhetsmodellering för djupare analys och insikter med kund- och attribuerings-AI.

Titta på videon

Algoritmisk attribuering

Regler för utvidgad attribuering med de lämpligaste algoritmiska modellerna för att upptäcka och tyda unika exempel på attribueringsanvändning över betalda, intjänade och ägda marknadsföringsaktiviteter.

Titta på videon

Identifiera avvikelser

Hitta automatiskt statistiskt signifikanta, oväntade trender i era data.

Titta på videon

AI-assistent
Gör det möjligt för alla att använda naturligt språk för att besvara enkla ad hoc-frågor som ”Vilka är mina 10 populäraste sidor?” och ”Vilka produkter genererar störst intäkter?”.
Intelligenta undertexter
Förenkla analysen i Analysis Workspace genom att tillhandahålla insikter på hög nivå med hjälp av GenAI med naturligt språk för analys av viktiga trender och händelser i datan.
Flödesvisualisering

Utforska snabbt hur kunderna rör sig på era webbplatser och appar, så att ni kan första kundresan. Visa inträde, utträde och delflödesaktiviteter för att skapa unika segment som baseras på kundresor.

Titta på videon

Utfallsvisualisering

Skapa snabbt en tratt med dra- och släppverktyg, och omordna trattstegen direkt så att ni kan analysera kundkonverteringar och jämföra utfall över olika berörelsepunkter och segment.

Titta på videon

Kohortanalys

Skapa och jämför över tid kundgrupper som har gemensamma drag för att enklare identifiera och analysera viktiga trender. Identifiera engagemangs- eller bortfallstrender som hjälper er att förstå kundernas livstidsvärde.

Titta på videon

Histogram
Se hur användarna fördelar sig över en lyckad händelse och anpassa händelsehinkarna för att identifiera hög- och lågvärdesanvändare.

Visualisering av kundresan

Det är svårt att veta hur kundresan görs när viktiga landmärken saknas på kartan. Customer Journey Analytics samlar in beröringspunkter från online- och offline-kanaler och presenterar dem i ett sammanhang, så att ni kan skapa upplevelser som verkligen betyder något.

Datademokratisering

Avancerad verktyg för datastyrning och datadelning skyddar kundernas integritet och ger samtidigt teammedlemmarna rätt information. Med dessa verktyg kan alla medarbetare i företaget bidra till kundupplevelsen, och de förenklar den fortsatta efterlevnaden.

Export av hela tabeller
Exportera flera miljoner rader med data till ett säkert moln, som Adobe Experience Platform Data Landing Zone, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon S3 eller Snowflake.
Kontrollpanel för Customer Journey Analytics-mobilappen

Övervaka ert företag med hjälp av nyckeltal och mobilklara poängkort, och använd uppdelningar och segment direkt från telefonen. (Tillgängligt för iOS och Android.)

Titta på videon

Sammanställning och delning av projekt

Sammanställ och dela projekt så att analysen blir enklare för alla. Teamen kan även dela rapporter och datadelmängder baserat sina behov och affärsmål.

Titta på videon

Report builder

Skapa och uppdatera rapporter med hjälp av Customer Journey Analytics-data i Excel for Windows, macOS och WebOffice.

Titta på videon

Schemalagda rapporter
Demokratisera insikterna som fås över olika kanaler genom att ladda ned eller dela projektrapporter i PDF- eller CSV-format. Schemalägg rapportdistributionen en eller upprepade gånger, och ange förfallotidsstatus.
Användningsrapportering
Övervaka företagets serveranrop från en inbyggd kontrollpanel och bli meddelad när den fastställda serveranropsvolymen.
Dela med vem som helst
Ge användarna tillgång till skrivskyddade Workspace-projekt utan att de behöver logga in eller skaffa ett Customer Journey Analytics-konto.
Målgruppspublicering

Skapa unika filter för flerkanalsmålgrupper baserade på beteendeinsikter som kan aktiveras i andra tillämpningar på Adobe Experience Platform, till exempel Real-Time CDP och Adobe Journey Optimizer.

Titta på videon

Filter

Skapa delmängder av individer baserat på beteendemönster eller interaktioner för att stödja målinriktade och personaliserade upplevelser.

Titta på videon

Regelbaserade attribueringsmodeller

Välj första beröringspunkt, sista beröringspunkt, linjär, deltagande, samma beröringspunkt, U-form, J-form, omvänd J-form, avtagande tid och anpassade modeller på valfria mätvärden och mål – inte bara konverteringsbaserade.

Titta på videon

Verktyg för målgruppsbeteende och segmentering

En samlad flerkanalsprofil ger er insikter för förfinade, värdefulla segment, samtidigt som ni hittar nya kunder.

Integreringar

Tillsammans med de sömlösa kopplingarna till andra Adobe-produkter som möjliggörs av Adobe Experience Platform kan Customer Journey Analytics lätt integreras med er befintliga teknologi såväl som framtida teknologier.

Tredjepartsintegrering
Integrera direkt med tredjepartsprogram med inbyggda API-datakopplingar och användargränssnitt med dra-och-släpp-funktion.
Dataanslutningar
Kombinera på ett enkelt sätt separata datamängder med hjälp av ett gemensamt ID med användningsklara datakopplingar i Analysis Workspace.
Experimentpanel
Utvärdera ökningen och säkerheten i varje experiment där data från valfria online- och offlinekällor används. Data från andra Adobe-produkter, till exempel Adobe Journey Optimizer, kan användas, och ni kan även ladda upp egna.
Export av hela tabeller
Exportera fullständiga datatabeller med miljontals rader på schemalagd basis eller engångsbasis med uppdelning, segmentering och beräknade mätvärden för flera variabler. Leverera sådana exporter till molnet, till exempel Adobe Experience Platform Landing Zone, Azure, S3, GCP eller Snowflake.
Ad hoc-analys
Dra och släpp valfritt antal datatabeller, visualiseringar och komponenter (till exempel kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till ett projekt.
Adobe Analysis Workspace

Använd Analysis Workspace på sammanställda datamängder från flera olika kanaler för att visa flöde, utfall, attribuering och dimensioniella uppdelningar.

Titta på videon

Snabba insikter

Nya användare kan själva snabbt hitta svar på verksamhetsfrågor tack vare den enkla, interaktiva designen.

Titta på videon

Frågetjänst
Använd SQL för förfrågningar om era Customer Journey Analytics-rapporter eller andra datamängder som finns på Adobe Experience Platform. Även data från Microsoft Power BI stöds genom en integration.

Skapa projekt och rapporter

Customer Journey Analytics har färdiga och genomtänkta rapporteringsfunktioner, som ni kan använda för att skapa egna anpassade rapporter och snabbt och enkelt få svar på era frågor.