ADOBE CUSTOMER JOURNEY ANALYTICS

Funktioner i Adobe Customer Journey Analytics.

Våra avancerade funktioner ger teamen i hela er organisation de realtidsinsikter från alla olika kanaler som de behöver för att skapa bättre kundupplevelser.

Datainsamling

 

Få exakta analysdata så gott som i realtid tack vare strömmande datainsamling från både online- och offlinekanaler, datarensning och fältbaserad profilsammanställning.

Samla in obegränsade variabler, händelser och unika värden utan anpassade variabler, eVars eller rigida datascheman. Öppna API:er möjliggör inhämtning via dataströmning och storskalig databehandling som skalas upp med era data.

Integrera data från ert befintliga CRM, ett annat offlinedatasystem för företag eller en annan källa, till exempel lojalitetsprogramsnivåer, för en extra analysdimension.

Fältbaserad sammanställning kombinerar ID:n från flera olika kanaler och enheter, och tilldelar dem ett enda person-ID med möjligheten att justera data.

Utforska rådata med hjälp av SQL och utför ad-hoc-analyser, modifiera datamängder eller förbättra datakvaliteten direkt.

För över data från flera olika källor med standard-XDM och få mer tack vare en flexibel datamodell som inte är bunden till modellen träff-besök-besökare.

Samla in nyckeldata för röstassistenter, till exempel användningsfrekvens, syfte, användarverifiering, tider, parametrar och sessionslängd för att förstå hur användarna interagerar med er röstassistent-app.


Datamanipulering

 

Förändra på ett enkelt sätt dataanalysen med hjälp av verktyg för datamanipulering, och bevara kundernas integritet och efterlev företagspolicyer och lagkrav med patenterad datastyrning.

Kombinera mätvärden för att skapa unika matematiska funktioner som blir nya, värdefullare mätvärden som matchar målgruppssegmenten.

Omdefiniera ett "besök” på ett icke-destruktivt sätt utan behov av omkodning eller dataändringar. Ni kan till exempel omdefiniera ett ”besök” i mobilappen som ett besök på minst fem minuter.

Hantera och rensa på ett enkelt sätt känsliga data, och minska tiden och kostnaden för databehandlingen betydligt.

Granska och tillämpa datastyrningsetiketter och policyer för att hantera och efterleva databegränsningar och datalagar.

Kontroller för integritet och dataskydd hjälper er att efterleva GDPR- och CCPA-lagarna med de patenterade verktygen på Adobe Experience Platform.

Ett ramverk för datastyrning med patenterade funktioner som hjälper Adobes kunder att skydda data med hjälp av märkning av datakällor, policyframtagning för att säkerställa regelefterlevnad samt automatiserad regelefterlevnad för att förhindra överträdelser.


Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML)

 

Automatiserade arbetsflöden gör sofistikerade analyser tillgängliga för medarbetare som inte är tekniker, och möjliggör insikter för marknadsförare, kundtjänst och säljteam.

Få tillgång till attribuering och benägenhetsmodellering för djupare analys och insikter med kund- och attribuerings-AI.

Regler för utvidgad attribuering med de lämpligaste algoritmiska modellerna för att upptäcka och tyda unika exempel på attribueringsanvändning över betalda, intjänade och ägda marknadsföringsaktiviteter.

Hitta automatiskt statistiskt signifikanta, oväntade trender i era data.

Använd prototypportalen Adobe Labs för att testa tidiga versioner av nya maskininlärningsteknologier och analysverktyg på era egna data.


Visualisering av kundresan

 

Det är svårt att veta hur kundresan görs när viktiga landmärken saknas på kartan. Customer Journey Analytics samlar in beröringspunkter från online- och offline-kanaler och presenterar dem i ett sammanhang, så att ni kan skapa upplevelser som verkligen betyder något.

Utforska snabbt hur kunderna rör sig på era webbplatser och appar, så att ni kan första kundresan. Visa inträde, utträde och delflödesaktiviteter för att skapa unika segment som baseras på kundresor.

Skapa snabbt en tratt med dra- och släppverktyg, och omordna trattstegen direkt så att ni kan analysera kundkonverteringar och jämföra utfall över olika berörelsepunkter och segment.

Skapa och jämför över tid kundgrupper som har gemensamma drag för att enklare identifiera och analysera viktiga trender. Identifiera engagemangs- eller bortfallstrender som hjälper er att förstå kundernas livstidsvärde.

Se hur användarna fördelar sig över en lyckad händelse och anpassa händelsehinkarna för att identifiera hög- och lågvärdesanvändare.


Datademokratisering

 

Avancerad verktyg för datastyrning och datadelning skyddar kundernas integritet och ger samtidigt teammedlemmarna rätt information. Med dessa verktyg kan alla medarbetare i företaget bidra till kundupplevelsen, och de förenklar den fortsatta efterlevnaden.

Övervaka ert företag med hjälp av nyckeltal och mobilklara poängkort, och använd uppdelningar och segment direkt från telefonen. (Tillgängligt för iOS och Android.)

Sammanställ och dela projekt så att analysen blir enklare för alla. Teamen kan även dela rapporter och datadelmängder baserat sina behov och affärsmål.

Skapa och uppdatera rapporter med hjälp av Customer Journey Analytics-data i Excel for Windows, macOS och WebOffice.

Demokratisera insikterna som fås över olika kanaler genom att ladda ned eller dela projektrapporter i PDF- eller CSV-format. Schemalägg rapportdistributionen en eller upprepade gånger, och ange förfallotidsstatus.

Övervaka företagets serveranrop från en inbyggd kontrollpanel och bli meddelad när den fastställda serveranropsvolymen.


Verktyg för målgruppsbeteende och segmentering

 

En samlad flerkanalsprofil ger er insikter för förfinade, värdefulla segment, samtidigt som ni hittar nya kunder.

Skapa unika filter för flerkanalsmålgrupper, baserade på beteendeinsikter som kan aktiveras i andra tillämpningar på Adobe Experience Platform, till exempel Real-Time CDP och Adobe Journey Optimizer.

Skapa delmängder av individer baserat på beteendemönster eller interaktioner för att stödja målinriktade och personaliserade upplevelser.

Välj första beröringspunkt, sista beröringspunkt, linjär, deltagande, samma beröringspunkt, U-form, J-form, omvänd J-form, avtagande tid och anpassade modeller på valfria mätvärden och mål – inte bara konverteringsbaserade.


Integreringar

 

Tillsammans med de sömlösa kopplingarna till andra Adobe-produkter som möjliggörs av Adobe Experience Platform kan Customer Journey Analytics lätt integreras med er befintliga teknologi såväl som framtida teknologier.

Integrera direkt med tredjepartsprogram med inbyggda API-datakopplingar och användargränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

Kombinera på ett enkelt sätt separata datamängder med hjälp av ett gemensamt ID med användningsklara datakopplingar i Analysis Workspace.

Utvärdera ökningen och säkerheten i varje experiment där data från valfria online- och offlinekällor används. Data från andra Adobe-produkter, till exempel Adobe Journey Optimizer, kan användas, och ni kan även ladda upp egna.


Skapa projekt och rapporter

 

Customer Journey Analytics ger er insiktsfulla, användningsklara rapporteringsfunktioner, såväl som förmågan att skapa egna anpassade rapporter som ger er möjlighet att snabbt och enkelt besvara frågor.

Dra och släpp valfritt antal datatabeller, visualiseringar och komponenter (till exempel kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till ett projekt.

Använd Analysis Workspace på sammanställda datamängder från flera olika kanaler för att visa flöde, utfall, attribuering och dimensioniella uppdelningar.

Nya användare kan själva snabbt hitta svar på verksamhetsfrågor tack vare den enkla, interaktiva designen.

Använd SQL för förfrågningar om era Customer Journey Analytics-rapporter eller andra datamängder som finns på Adobe Experience Platform. Även data från Microsoft Power BI stöds genom en integration.


Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående